Atmodas iela 31, Aizpute

Publiskojamā informācija

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas periodiskums

Publiskotā informācija

1.

Statūti

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Statūti

2.

Informācija par Valdes locekli (profesionālā darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Valdes locekļa CV

3.

Valdes nolikums (reglaments)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Valdes reglaments

4.

Informācija par kapitālsabiedrības organizatorisko struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

Organizatoriskā struktūra

5.

Informācija par Dalībnieku sapulcēm

10 dienu laikā pēc Dalībnieku sapulces

Dalībnieku sapulces 2024

Dalībnieku sapulces 2023

6.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Ne retāk kā reizi piecos gados

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

7.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Ne retāk kā reizi piecos gados, atbilstoši nepieciešamībai

Kapitālsabiedrības pamatdarbības veidi (NACE klasifikators)

8.

Kapitālsabiedrības zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

  9.

  Kapitālsabiedrības zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati, zvērināta revidenta nepārbaudīts gada pārskats

  Divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām

  10.

  Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

  Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

  Veiktās nodokļu iemaksas valsts budžetā 2023. gadā

  11.

  Informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

  Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

  SIA “AIZPUTES NAMI” nesaņem un neplāno saņemt valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, izņemot pašvaldības iemaksas pamatkapitālā.

  12.

  Kapitālsabiedrības finanšu mērķu (saskaņā ar apstiprinātu gada pārskatu) un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

  Ne retāk kā reizi gadā – piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

  Informācija tiek apstrādāta.

  13.

  Izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

  Ne retāk kā reizi gadā – piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

  Nav attiecināms.

  14.

  Kapitālsabiedrības atalgojuma politika. Informācija par valdes locekļa atalgojumu

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Atalgojuma politikas principi

  15.

  Trauksmes celšana kapitālsabiedrībā

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Trauksmes celšana

  16.

  Privātuma politika

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Privātuma politika

  17.

  Ētikas kodekss

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Ētikas kodekss

  18.

  Ētikas komisijas nolikums

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Ētikas komisijas nolikums

  19.

  Informāciju par saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Nav attiecināms.

  20.

  Vakantie amati kapitālsabiedrībā

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  Šobrīd kapitālsabiedrībai nav vakantu amatu.

  Vakances tiek publiskotas Dienvidkurzemes novada tīmekļa vietnē ŠEIT

  21.

  Informācija par kapitālsabiedrības iepirkumiem

  Iepirkumi

  22.

  Informācija par īpašuma struktūru

  Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai

  SIA “AIZPUTES NAMI” īpašnieks ir Dienvidkurzemes novada pašvaldība (100% kapitāla daļu turētājs). Kapitālsabiedrība nav dalībnieks citās kapitālsabiedrībās.