Atmodas iela 31, Aizpute

Apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana

Informācija par namu apsaimniekošanu

“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” https://likumi.lv/doc.php?id=35770

“Dzīvokļa īpašuma likums” https://likumi.lv/doc.php?id=221382

“Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” https://likumi.lv/doc.php?id=193573

“Dzīvojamo telpu īres likums” https://likumi.lv/ta/id/322216-dzivojamo-telpu-ires-likums

“Dzīvesvietas deklarēšanas likums” https://likumi.lv/doc.php?id=64328

“Atkritumu apsaimniekošanas likums” https://likumi.lv/doc.php?id=221378

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” https://likumi.lv/doc.php?id=56812 Dienvidkurzemes novada dzīvokļu komisija https://www.dkn.lv/lv/dzivoklu-komisija

“Ugunsdrošības noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi

“Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības” https://likumi.lv/doc.php?id=218829

“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” https://likumi.lv/doc.php?id=185342

“Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/292334-dzivojamas-majas-parvaldisanas-un-apsaimniekosanas-maksas-aprekinasanas-noteikumi

“Ēku energoefektivitātes likums” https://likumi.lv/ta/id/253635-eku-energoefektivitates-likums

Mūsu realizētie projekti